Οικονομικό ημερολόγιο

Το Σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την εναρμόνιση και προσαρμογή του στις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις μέσω αρχών, κριτηρίων και πολιτικών που προάγουν τη διαφάνεια μεταξύ των Ενδιαφερομένων Μερών (προσωπικό, ανώτατη διοίκηση, Διοικητικό Συμβούλιο, προμηθευτές, πελάτες, μέτοχοι, πιστωτικά ιδρύματα, κρατικοί φορείς, τοπική κοινωνία).

7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Προβολή
5 ΜΑΪΟΥ 2021

Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 2020

Προβολή
Άλλες ενότητες