Δελτία τύπου

Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου 29/04/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

 

H εταιρεία ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. – YALCO, σύμφωνα με τα άρθρα
4.1.2 β) & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανακοινώνει ότι:

 

1. Η ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση διαχειριστικής χρήσης 2020 (01.01.2020 –
31.12.2020), που συνετάχθησαν βάσει των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ θα αναρτηθούν στην
ιστοσελίδα του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.yalco.gr) την Τετάρτη
05/05/2021.

 

2. Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων έχει προγραμματιστεί να
πραγματοποιηθεί στις 10.09.2021 στην έδρα της εταιρείας. Σε περίπτωση μεταβολής
της ημερομηνίας θα προηγηθεί δημοσίευση.

 

3. Κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 10.09.2021 δεν θα
προταθεί διανομή μερίσματος.

 

29 Απριλίου 2021
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Άλλες ενότητες