Δελτία τύπου

Ανακοίνωση 14/04/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας γνωστοποίησης σημαντικών μεταβολών σε
δικαιώματα ψήφου

 

Η εταιρεία με την επωνυμία ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. με το διακριτικό
τίτλο YALCO ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και δυνάμει
σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε ότι η μέτοχος κ. Καλλιόπη-Αναστασία
Κωνσταντίνου του Σωκράτη (υπόχρεο πρόσωπο) προέβη την 13.04.2022 σε
εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση OTC (πώληση) 539.000 κοινών ονομαστικών
μετοχών της Εταιρείας (ήτοι ποσοστό 4,08% του συνολικού αριθμού μετοχών και
δικαιωμάτων ψήφου), με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων
ψήφου που κατέχει στην Εταιρεία να κατέλθει κάτω του ορίου του 5%.

 

Σύμφωνα με την προηγούμενη γνωστοποίηση, πριν την κρίσιμη συναλλαγή η κ. Καλλιόπη Αναστασία Κωνσταντίνου κατείχε άμεσα 935.067 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου (ήτοι ποσοστό 7,088% του συνολικού αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου) ενώ μετά την κρίσιμη συναλλαγή κατέχει 396.067 ήτοι ποσοστό 3% κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία.

 

14 Απριλίου 2022
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

Άλλες ενότητες