Δελτία τύπου

Ανακοίνωση 14/04/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας γνωστοποίησης σημαντικών μεταβολών σε
δικαιώματα ψήφου

 

Η εταιρεία με την επωνυμία ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. με το διακριτικό
τίτλο YALCO ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007και δυνάμει
σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε ότι ο μέτοχος Σωκράτης Κωνσταντίνου του
Δημητρίου (υπόχρεο πρόσωπο) προέβη την 13.04.2022 σε εξωχρηματιστηριακή
μεταβίβαση OTC (αγορά) 539.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας (ήτοι
ποσοστό 4,08% του συνολικού αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου), με
αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει στην
Εταιρεία να ανέλθει άνω του ορίου του 10%.

 

Σύμφωνα με την προηγούμενη γνωστοποίηση, πριν την κρίσιμη συναλλαγή ο κ.
Σωκράτης Δ. Κωνσταντίνου κατείχε άμεσα 1.084.894 κοινές ονομαστικές μετοχές και
δικαιώματα ψήφου (ήτοι ποσοστό 8,224% του συνολικού αριθμού μετοχών και
δικαιωμάτων ψήφου) ενώ μετά την κρίσιμη συναλλαγή κατέχει 1.623.894 ήτοι
ποσοστό 12,31% κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία.

 

14 Απριλίου 2022
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Άλλες ενότητες