Δελτία τύπου

Ανακοίνωση 30/09/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

 

H εταιρεία ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. – YALCO, σύμφωνα με τα άρθρα
4.1.2 β) & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανακοινώνει ότι η
εξαμηνιαία Χρηματοοικονομική Έκθεση διαχειριστικής χρήσης του 2022 (01/01/2022-
30/06/2022, που συντάχθηκαν βάση των ΔΛΠ/ΛΠΧΠ, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του
Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.yalco.gr) την Παρασκευή 30/09/2022.

 

30 Σεπτεμβρίου 2022
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Άλλες ενότητες