Δελτία τύπου

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης — Οκτ. ‘18

Η Εταιρεία «ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο YALCO, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι το Διοικητικό Συμβουλίο της εταιρείας αποφάσισε την υιοθέτηση και εφαρμογή του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ), έκδοσης Ιουνίου 2021, ο οποίος αναπτύχθηκε από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης, φορέα εγνωσμένου κύρους και αποσκοπεί στην καταγραφή των πρακτικών βέλτιστης εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία κατ΄ επιταγή της κείμενης νοµοθεσίας με τις αποκλίσεις που ρητά αναφέρονται στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως αυτή εκάστοτε αποτυπώνεται κάθε φορά στην ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας.

Άλλες ενότητες