Δελτία τύπου

01/07/2005 Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 30/06/2005

Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 30/06/2005

1/07/05
Πραγματοποιήθηκε σήμερα 30/06/2005 στην έδρα της εταιρείας η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας διαχειριστικής περιόδου 01/01-31/12/2004.

Παρευρέθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 69,13% του Μετοχικού Κεφαλαίου και των ψήφων.

 

Η Γενική Συνέλευση με την πιο πάνω πλειοψηφία επί του μετοχικού κεφαλαίου και ψήφων ενέκρινε ομόφωνα και πήρε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και ειδικότερα ενέκρινε :

 

1: Την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την διαχειριστική περίοδο 1/1/2004-31/12/2004.

 

2: Τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μητρικής, ενοποιημένες διαχειριστικής περιόδου 1/1/2004-31/12/2004.

 

3: Την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 1/1/2004-31/12/2004.

 

4: Τη διάθεση κερδών χρήσης 1/1/2004-31/12/2004 και πληρωμή μερίσματος 0,04 ευρώ ανά μετοχή, με ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος την 15/07/2005 και ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος 22/08/2005.

5: Την εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2005 από την εταιρεία DELOITTΕ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΣ & ΚΑΜΠΑΝΗΣ Α.Ε.

 

6: Τις συμβάσεις εργασίας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

 

7: Την καταβολή αποζημιώσεως σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

8: Ανακοινώθηκε ο κατάλογος των μετόχων από τους οποίους προήλθαν οι αποκτηθείσες ίδιες μετοχές κατά την περίοδο 31/03/2004-30/03/2005.

 

9: Δεν υπήρξαν ανακοινώσεις.

 

Άλλες ενότητες