Δελτία τύπου

01/12/2006 Ολοκλήρωση Τακτικού Φορολογικού Ελέγχου

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. άρθρο 275 παρ. 9 εδαφ. δ) η Διοίκηση της εταιρείας γνωστοποιεί ότι την 29/11/20069 ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος της εταιρείας Σ.Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. για τις χρήσεις 2001, 2002, 2003, 2004 και προέκυψε φορολογική επιβάρυνση ποσού 296.868,69 Eυρώ (διακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων, οκτακοσίων εξήντα οκτώ και εξήντα εννέα λεπτών).

 

 

Το ποσό αυτό θα βαρύνει τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης της εταιρείας.

Άλλες ενότητες