Δελτία τύπου

02/06/2011 Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που ελήφθη την 23η Μαϊου 2011 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 “περί Ανωνύμων Εταιρειών” και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. Εμπόριο – Βιομηχανία Υαλικών και Ειδών οικιακής χρήσεως” σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 27η Ιουνίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 


1ο Έγκριση εκθέσεως πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής περιόδου 1/1/2010 – 31/12/2010
2ο Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 1/1/2010 – 31/12/2010
3ο Διάθεση κερδών χρήσης 1/1/2010 – 31/12/2010
4ο Εκλογή εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τη χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής της.
5ο Έγκριση συμβάσεων εργασίας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
6ο Έγκριση καταβολής αποζημίωσης σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 7ο Λοιπές ανακοινώσεις.

 


Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να μετάσχουν – είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο – όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό αρχείο των άϋλων τίτλων της Εταιρείας που τηρείται στα “Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης” (“ΕΧΑΕ”), κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι της Τετάρτης 22ης Ιουνίου 2011(“Ημερομηνία Καταγραφής”). Η μετοχική ιδιότητα κατά την Ημερομηνία Καταγραφής θα αποδεικνύεται είτε με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της “ΕΧΑΕ” και πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την 3η ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ήτοι μέχρι την 24η Ιουνίου 2011. Εντός της ίδιας προθεσμίας πρέπει να γνωστοποιηθεί εγγράφως στην εταιρεία και ο διορισμός ή ανάκληση αντιπροσώπου.

 


Επισημαίνεται ότι για τη συμμετοχή των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται πλέον η δέσμευση των μετοχών τους ή η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας που να περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης των μετοχών κατά το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
Έντυπο πληρεξουσιότητας είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.yalco.gr), όπως επίσης είναι αναρτημένη και η διαδικασία άσκησης του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου. Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και τα υπόλοιπα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ.3 του κ.ν. 2190/1920 στοιχεία ( έγγραφα και πληροφορίες σχετικά με τη Γενική Συνέλευση), διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Σ.Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. (www.yalco.gr). 

Άλλες ενότητες