Δελτία τύπου

02/08/12 Ανακοίνωση

ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 και τις
διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2ε της Απόφασης 3/347/12.07.2005 του ∆.Σ. της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 7 του
Ν.3016/17.05.2002 περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, η εταιρεία µας, ΣΩΚΡΑΤΗΣ
∆.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.- YALCO, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό και
τους Μετόχους της ότι µε την από 01/08/2012 απόφαση του ∆.Σ. της Εταιρείας,
καθήκοντα Υπευθύνου του Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας και του
Οµίλου αναλαµβάνει η κα Κυριακή Νέστορα σε αντικατάσταση της κας Μαρίας
Παπαπέτρου, η οποία συνταξιοδοτείται.

 

Η κα Κυριακή Νέστορα είναι πτυχιούχος του Παντείου Πανεπιστηµίου Αθηνών και
είναι καταξιωµένο στέλεχος µε πολυετή εµπειρία στην εταιρείας µας.

 

01.08.2012
Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

Άλλες ενότητες