Δελτία τύπου

05/06/2008 Δελτίο Τύπου

Διάθεση Ετήσιου Δελτίου Χρήσης 2007

 

Η εταιρεία ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.-YALCO γνωστοποιεί ότι το Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2007, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της Aπόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 7/372/15.02.2006 διατίθεται από την Πέμπτη 5 Ιουνίου 2008 σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.yalco.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr).

 

Το Ετήσιο Δελτίο διατίθεται σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας : Αθήνα : Κηφισιά, Ανδρέα Μεταξά 9, Θεσ/νίκη : 5ο χλμ. Εθν. Οδού Θεσ/νίκης – Κατερίνη, Δήμος Εχεδώρου (Καλοχώρι).

 

Άλλες ενότητες