Δελτία τύπου

06/03/2007 Δελτίο Τύπου

YALCO ROMANIA

Με προγενέστερη ενημέρωση, γνωστοποιήθηκε η σύσταση της θυγατρικής εταιρείας στην Ρουμανία με την επωνυμία S.C. YALCO ROMANIA S.R.L..

 

 

H εταιρεία αυτή έχει τη μορφή μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με μοναδικό μέτοχο την Σ.Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. – YALCO.

Η εταιρεία ιδρύθηκε με το ελάχιστο κεφάλαιο που απαιτεί η τοπική νομοθεσία ήτοι 200 RON ή 52,12 ευρώ. Όπως ήδη έχει γνωστοποιηθεί η εταιρεία αρχίζει εντός του Μαρτίου την εμπορική της δραστηριότητα με την διανομή των προϊόντων της BLACK&DECKER. Απαιτείται συνεπώς η εξασφάλιση του αναγκαίου κεφαλαίου κίνησης. Ήδη η συνέλευση των εταίρων της θυγατρικής αποφάσισε για το σκοπό αυτό την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά 1.700.000 RON που αντιστοιχούν σε 500.000 ευρώ περίπου.

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σ.Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.-YALCO κατά τη συνεδρίασή του, την 01/03/2007 αποφάσισε όπως η Σ.Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.-YALCO, ως μοναδικός εταίρος, να συμμετάσχει και να καλύψει εξολοκλήρου το πιο πάνω ποσό των 1.700.000 RON της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου της θυγατρικής, με σκοπό την εξασφάλιση του αναγκαίου κεφαλαίου κίνησης της θυγατρικής S.C. YALCO ROMANIA S.R.L..

Άλλες ενότητες