Δελτία τύπου

06/04/2004 Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

Την 31/03/2004 συνήλθε σε συνεδρίαση η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Σ.Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. «YALCO» και έλαβε απόφαση για αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του K.N. 2190/1920. Ειδικότερα αποφάσισε:

 

1.Χρονική Περίοδος Στήριξης: Έως και δώδεκα (12) μήνες από την 31/03/2004.

2.Αριθμός Εξαγοραζόμενων Μετοχών: Εως και διακόσιες χιλιάδες (200.000) κοινές ανώνυμες, μετά ψήφου μετοχές, πλήρως αποπληρωμένες και ελεύθερες παντός ενοχικού ή εμπράγματου βάρους, δικαιώματος ή διεκδικήσεως τρίτου, αντιστοιχούσες σε ποσοστό έως και 1,516% του εκάστοτε τρέχοντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

 

3.Ανώτατη/Κατώτατη Τιμή Αγοράς Μετοχών:Κατώτατη τιμή 1,20 Ευρώ,Ανώτατη τιμή 3,00 Ευρώ.

4.Ανάθεσε στο Διοικητικό Συμβούλιο την εκτέλεση των πιο πάνω αποφάσεων και την επιλογή της Χρηματιστηριακής Εταιρείας ή Τράπεζας μέλος του Χ.Α., μέσω της οποίας θα πραγματοποιηθεί η αγορά των ιδίων μετοχών.

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

31/03/2004

Άλλες ενότητες