Δελτία τύπου

07/06/17 Ορθή Επανάληψη Ανακοίνωσης από 23.05.2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σύµφωνα µε το άρθρο 4.1.3.1 του κανονισµού του Χ.Α
Ορθή Επανάληψη της από 23.05.2017 δηµοσιευµένης Ανακοίνωσης

 

Η Εταιρεία επαναδηµοσιοποιεί την από 23.05.2017 ανακοίνωσή της σηµειώνοντας ότι:

 

Α. Η ετήσια Οικονοµική Έκθεση 2016 που επαναδηµοσιεύθηκε στις 23.05.2017 αποτελεί την
ακριβή έκθεση που ενέκρινε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 26.04.2017 και η οποία εκ
παραδροµής δηµοσιοποιήθηκε µερικώς ελλιπής κατά τις σηµειώσεις 2.4 και 13 στις
28.04.2017.
Β. Η Οικονοµική Έκθεση 2016 που δηµοσιοποιήθηκε στις 23.05.2017 συµπεριλαµβάνει τις
ορθές σηµειώσεις 2.4 και 13 και δεν φέρει καµία µεταβολή στις Καταστάσεις
Αποτελεσµάτων, Λοιπών Συνολικών Εισοδηµάτων, Ταµειακών Ροών καθώς και Μεταβολών
Ιδίων Κεφαλαίων του Οµίλου και της Εταιρείας, καθώς και στις λοιπές σηµειώσεις σε σχέση
µε την Οικονοµική Έκθεση που δηµοσιοποιήθηκε στις 28.04.2017.

 

7 Ιουνίου 2017
Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

Άλλες ενότητες