Δελτία τύπου

08/01/2007 Ανακοίνωση

ANAKOΙΝΩΣΗ
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΚΑΙ ΕΚ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ανακοινώνεται από την εταιρεία Σ.Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. «YALCO» ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 14ης Δεκεμβρίου 2006 αποφάσισε την ταυτόχρονη και εκ παραλλήλου:

Α.Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 1.714.910,06 ευρώ με κεφαλαιοποίηση τμήματος του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής κατά 0,13 ευρώ, ήτοι από 0,62 ευρώ σε 0,75 ευρώ.

Β.Μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με σκοπό τη διαγραφή ζημιών ύψους 1.714.910,06 ευρώ που προέκυψαν κατά την πρώτη εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Π. με μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής κατά 0,13 ευρώ, ήτοι από 0,75 ευρώ σε 0,62 ευρώ.

 

Μετά την ως άνω ταυτόχρονη και εκ παραλλήλου αύξηση και μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας επανέρχεται στο ποσό των 8.178.804,40 ευρώ, διαιρούμενο 13.191.620 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,62 ευρώ της κάθε μιας.

 

 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης με την αριθμ. Κ2-17726/19.12.2006 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. στη συνεδρίασή του της 4ης Ιανουαρίου 2007 ενημερώθηκε για την ταυτόχρονη και εκ παραλλήλου αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της εταιρείας.

 

 

Κατόπιν των ανωτέρω από την 10η Ιανουαρίου 2007 οι μετοχές της εταιρείας, μετά την ισόποση αύξηση και μείωση, θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με την ίδια ονομαστική αξία ανά μετοχή.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα εξυπηρέτησης μετόχων της εταιρείας, τηλ. 210-62.99.999 κ. Γ. Μακρής.

Άλλες ενότητες