Δελτία τύπου

09/05/16 Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ

 

Σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις
του Ν. 4374/2016, η ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Α.Ε. ενηµερώνει το
επενδυτικό κοινό πως το κράτος – µέλος προέλευσης της είναι η Ελλάδα.

 

9 Μαΐου 2016
Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

Άλλες ενότητες