Δελτία τύπου

09/10/2007 Δελτίο Τύπου

Ανακοίνωση του ύψους του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3556/2007

 

Η εταιρεία ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. – YALCO, στο πλαίσιο της διάταξης του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 3556/2007 και προς το σκοπό υπολογισμού και καθορισμού των ορίων απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών από μετόχους ή κατόχους δικαιωμάτων ψήφου, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε οκτώ εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά (8.178.804,40) και διαιρείται σε δεκατρία εκατομμύρια εκατόν ενενήντα μία χιλιάδες εξακόσιες είκοσι κοινές ανώνυμες μετοχές (13.191.620) με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,62 ευρώ η κάθε μία.

Άλλες ενότητες