Δελτία τύπου

10/06/13 Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σύµφωνα µε το άρθρο 4.1.4.4 του Κανονισµού του Χ.Α.

 

Προς ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού η διοίκηση της εταιρείας γνωστοποιεί ότι οι
µετοχές της εταιρείας µας, λόγω ληξιπροθέσµων οφειλών και αρνητικών αποτελεσµάτων, µε
απόφαση του ∆.Σ. του Χ.Α. κατά τη συνεδρίαση της 07.04.2011 εντάχθηκαν στην κατηγορία
επιτήρησης από την Παρασκευή 08.04.2011.

 

Παρά τις σηµαντικές προσπάθειες που καταβάλει η εταιρεία και εξαιτίας της συνεχιζόµενης
οικονοµικής κρίσης οι παραπάνω αναφερθέντες λόγοι εξακολουθούν να υφίστανται και
σήµερα.

 

Η ∆ιοίκηση της εταιρείας κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για ανάπτυξη των πωλήσεων και
περιορισµό των δαπανών, έτσι ώστε να επιτευχθεί η βελτίωση των αποτελεσµάτων και της
αποδοτικότητας της εταιρείας εξαλείφοντας τις ληξιπρόθεσµες οφειλές.

 

10 Ιουνίου 2013
Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

Άλλες ενότητες