Δελτία τύπου

12/02/14 Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.2 του Κανονισμού του Χ.Α.

 

Συνέχεια της από 27.09.2013 Ανακοίνωσης της εταιρείας και προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού,
η διοίκηση της εταιρείας γνωστοποιεί ότι την 11.02.2014 και εντός των προθεσμιών του άρθρου 16 του
κ.ν. 2190/1920, ολοκληρώθηκε η διάθεση των ιδιοκατεχομένων μετοχών (50.250 τεμάχια).

 

12 Φεβρουαρίου 2014
Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

Άλλες ενότητες