Δελτία τύπου

14/06/17 Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

 

H εταιρεία ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. – YALCO, σύµφωνα µε τα άρθρα
4.1.2 β) & 4.1.4.3.1 του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ανακοινώνει ότι :
1. Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που είχε προγραµµατιστεί για την 30.06.2017
µετατίθεται και θα πραγµατοποιηθεί στις 28.07.2017.
2. Κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 28.07.2017 δεν θα
προταθεί διανοµή µερίσµατος.

 

14 Ιουνίου 2017
Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

Άλλες ενότητες