Δελτία τύπου

14/12/2006 Δελτίο Τύπου

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 14/12/2006

 

Πραγµατοποιήθηκε σήµερα 14/12/2006 στην έδρα της εταιρείας η Έκτακτη Γενική
Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας.

 

Παραβρέθηκαν (9) εννέα µέτοχοι που εκπροσωπούν το 71,64 % ή το 2,15/3 του
καταβεβληµένου κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου.

 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση µε την πιο πάνω πλειοψηφία του µετοχικού κεφαλαίου
και δικαιωµάτων ψήφων ενέκρινε οµόφωνα και πήρε αποφάσεις επί του θέµατος της
ηµερήσιας διάταξης και ειδικότερα ενέκρινε :
(Α) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ποσό 1.714.910,06 ευρώ µε
κεφαλαιοποίηση τµήµατος του λογαριασµού «∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το
άρτιο», δια αυξήσεως της ονοµαστικής αξίας της κάθε µετοχής, κατά 0,13 €, ήτοι από
0,62 € σε 0,75 €,
(Β) Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, προς το σκοπό διαγραφής ζηµιών ποσού
1.714.910,06 ευρώ που προέκυψαν κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆ιεθνών
Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.), δια µειώσεως της
ονοµαστικής αξίας της κάθε µετοχής κατά 0,13 € ήτοι από 0,75 σε 0,62€.
Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

 

Έτσι, µετά την παραπάνω αύξηση και ταυτόχρονη µείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, το
Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας επανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 8.178.804,40 και διαιρείται
σε 13.191.620 κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας Ευρώ 0,62 η κάθε µία.

 

Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

Άλλες ενότητες