Δελτία τύπου

15/09/2003 Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2003 και σύμφωνα με το καταστατικό, καλούνται οι κύριοι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας «ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 24η Οκτωβρίου 2003 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 στα γραφεία της Εταιρίας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, στο 5ο χλμ. της Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

 

1.Σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου, έγκριση των όρων του και παροχή εξουσιοδοτήσεων.

 

2.Τροποποίηση των άρθρων 22,28 και 35 του καταστατικού.

 

 

Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν:

 

 

Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν ? μέσω του Χειριστή τους ? και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης των Μετοχών την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν, με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

 

 

Θεσσαλονίκη 15/09/2003

Άλλες ενότητες