Δελτία τύπου

17/07/18 Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

 

H εταιρεία ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. – YALCO, σύμφωνα με τα άρθρα
4.1.2 β) & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανακοινώνει ότι:

 

1. Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων έχει προγραμματιστεί να
πραγματοποιηθεί στις 10.09.2018 στην έδρα της εταιρείας. Σε περίπτωση μεταβολής
της ημερομηνίας θα προηγηθεί δημοσίευση.

 

2. Κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 10.09.2018 δεν θα
προταθεί διανομή μερίσματος.

 

17 Ιουλίου 2018
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Άλλες ενότητες