Δελτία τύπου

19/05/2011 Δελτίο Τύπου

Η εταιρεία Σ.∆.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.-YALCO κατ’ εφαρµογή του άρθρου 4 παρ.
4 του υπ’ αριθµ. 2273/2003 Κανονισµού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, σύµφωνα και µε το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 22/06/2010 απόφασης της Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 06/09/2010 απόφασης του
∆.Σ., προέβη την 18/05/2011 µέσω του µέλους του Χ.Α. “PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, σε αγορά 40 ιδίων µετοχών µε µέση αγορά κτήσης 0,30 ευρώ και συνολική
αξία συναλλαγών 12 ευρώ.

 

19 Μαϊου 2011
Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

Άλλες ενότητες