Δελτία τύπου

19/10/2005 Ανακοίνωση

Ανακοίνωση της εταιρείας σχετικά με τη συνέχιση της ειδικής διαπραγμάτευσης για ένα έτος με ειδικό διαπραγματευτή την ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.

Η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρεία με την επωνυμία ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ ΑΕ – Εμπόριο – Βιομηχανία Υαλικών και Ειδών Οικιακής Χρήσεως ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι από τη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 8.11.2005 και εφεξής θα συνεχίσει για ένα (1) έτος η ειδική διαπραγμάτευση επί των κοινών εισηγμένων μετοχών της εταιρείας, προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους, με Ειδικό Διαπραγματευτή το μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕ. Η εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης με την ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕ με τους εξής βασικούς όρους: 1. Η ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της εταιρείας ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ ΑΕ – Εμπόριο – Βιομηχανία Υαλικών και Ειδών Οικιακής Χρήσεως, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Για την υπηρεσία αυτή η εταιρεία ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ ΑΕ – Εμπόριο – Βιομηχανία Υαλικών και Ειδών Οικιακής Χρήσεως θα καταβάλλει αμοιβή στην ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕ. 2. Η σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης έχει διάρκεια έως 7.11.2006. 3. Προς διευκόλυνση του έργου της ειδικής διαπραγμάτευσης ενόψει των ενδεχόμενων κινδύνων που αναλαμβάνει ο ειδικός διαπραγματευτής, η ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. έχει συνάψει σύμβαση με τον τον κ. Δημήτριο Σ. Κωνσταντίνου, κύριο μέτοχο της εταιρείας ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ ΑΕ – Εμπόριο -Βιομηχανία Υαλικών και Ειδών Οικιακής Χρήσεως, δυνάμει της οποίας προβλέπεται η υποχρέωση του κυρίου μετόχου να συνάπτει συμβάσεις επαναγοράς μετοχών (repurchase agreements) στο Χ.Π.Α. ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ ΑΕ – Εμπόριο -Βιομηχανία Υαλικών και Ειδών Οικιακής Χρήσεως.

Άλλες ενότητες