Δελτία τύπου

20/03/2009 Δελτίο Τύπου

Ανακοίνωση Άλλων Σημαντικών Γεγονότων

Η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρεία με την επωνυμία “Σ.Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.- YALCO” (εφεξής η “Εκδότρια”) ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με απόφαση της από 19.3.2009 συνεδρίασης Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανανεώνεται η χρονική διάρκεια της σύμβασης Ειδικής Διαπραγμάτευσης επί των κοινών εισηγμένων μετοχών της εταιρείας, προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους, με Ειδικό Διαπραγματευτή το μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

 

Η εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης με την ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. με τους εξής βασικούς όρους:

 

1. Η ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της εταιρείας “Σ.Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.- YALCO”, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Για την υπηρεσία αυτή η Εκδότρια θα καταβάλλει αμοιβή στην ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

 

2. Η σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης έχει διάρκεια ενός (1) έτους.

3. Προς διευκόλυνση του έργου της Ειδικής Διαπραγμάτευσης, εν όψει των ενδεχόμενων κινδύνων που αναλαμβάνει ο Ειδικός Διαπραγματευτής, η ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. έχει συνάψει σύμβαση με τον κ. Κωνσταντίνου Δημήτρη του Σωκράτη, κύριο μέτοχο της Εκδότριας, δυνάμει της οποίας προβλέπεται η υποχρέωση του κυρίου μετόχου να συνάπτει συμβάσεις επαναγοράς μετοχών (repurchase agreements) στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α.

Άλλες ενότητες