Δελτία τύπου

20/07/2011 Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

Η εταιρεία Σ.∆.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.-YALCO κατ’ εφαρµογή του άρθρου 10
του N.3340/2005 και της Απόφασης 3/347/2005 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας
στη συνεδρίαση της 20ης Ιουλίου 2011 αποφάσισε και έκανε δεκτή οµόφωνα την παραίτηση
από το αξίωµα του εκτελεστικού µέλους του ∆.Σ. του κ. Γεωργίου Μακρή και οµόφωνα
εξέλεξε αυτόν ως ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος στη θέση του εκλιπόντος κ. Φρανκ
Μπλετζιάν.

 

20 Ιουλίου 2011
Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

Άλλες ενότητες