Δελτία τύπου

21/03/14 Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου

H εταιρεία ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. – YALCO, σύµφωνα µε τα άρθρα
4.1.2 β) & 4.1.4.3.1 του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ανακοινώνει ότι:

 

1. Οι ετήσιες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις και Στοιχεία (εταιρικών και
ενοποιηµένων) χρήσης 2013 (01.01.2013 – 31.12.2013), που συνετάχθησαν βάσει
των ∆ΛΠ/∆ΠΧΠ θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και της εταιρείας στις
31.03.2014.
Επίσης την ίδια ηµεροµηνία οι ετήσιες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις και
Στοιχεία χρήσης 2013 καθώς και η Ετήσια Οικονοµική Έκθεση του ∆.Σ. θα
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.yalco.gr)

 

2. Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων έχει προγραµµατιστεί να
πραγµατοποιηθεί στις 27.06.2014 στην έδρα της εταιρείας. Σε περίπτωση µεταβολής
της ηµεροµηνίας θα προηγηθεί δηµοσίευση.

 

21 Μαρτίου 2014
Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

Άλλες ενότητες