Δελτία τύπου

21/06/2007 Δελτίο Τύπου

Δελτίο Τύπου Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 21.06.2007

 

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 21/06/2007 στην έδρα της εταιρείας η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας διαχειριστικής περιόδου 01/01 – 31/12/2006.

 

 

Παραβρέθηκαν εννέα μέτοχοι που εκπροσωπούν το 70,20% του Μετοχικού Κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου.

 

Η Γενική Συνέλευση με την πιο πάνω πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου και ψήφων ενέκρινε ομόφωνα και πήρε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και ειδικότερα ενέκρινε :

 

 

Την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις διαχειριστικής περιόδου 01/01 – 31/12/2006.

 

 

Την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχειριστική περίοδο 01/01 – 31/12/2006.

 

 

Τη διάθεση των κερδών της χρήσης 01/01 – 31/12/2006 και την πληρωμή μερίσματος 0,041 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας στη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 20ης Ιουλίου 2007. Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος ορίσθηκε η 23η Ιουλίου 2007. Ημερομηνία έναρξης πληρωμής είναι η 31η Ιουλίου 2007 μέσω του δικτύου καταστημάτων της τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS A.E., σύμφωνα με το άρθρο 329 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε..

 

 

Την εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2007.

 

Εξέλεξε ως τακτικό Eλεγκτή τον κ. Πηλείδη Εμμανουήλ με Α.Μ. ΣΟΕΛ:
12021 και ως αναπληρωματικό Eλεγκτή τον κ. Μάρκου Αντώνη με Α.Μ. ΣΟΕΛ: 19901 από την εταιρεία DELOITTE ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΣ & ΚΑΜΠΑΝΗΣ Α.Ε.

 

 

Την έγκριση συμβάσεων εργασίας μελών Δ.Σ.

Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές για το 2006 και καθόρισε τα όρια αμοιβών για το 2007.

 

 

Την έγκριση καταβολής αποζημιώσεως σε μέλη του Δ.Σ.

Ενέκρινε τις καταβληθείσες αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. και καθόρισε τα όρια αποζημιώσεων για το 2007.

Άλλες ενότητες