Δελτία τύπου

21/07/2005 Γνωστοποίηση Απόφασης

Γνωστοποίηση της τροποποιημένης απόφασης επί του 4ου θέματος της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Γνωστοποιείται από την εταιρία η τροποποιημένη απόφαση επί του 4ου θέματος της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2005 με θέμα: “Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης 01/01/2004-31/12/2004 και πληρωμή μερίσματος”: «Μετά από διαλογική συζήτηση επί της προτάσεως του Δ.Σ. για την διάθεση των κερδών της χρήσεως 2004 και μετά από ψηφοφορία ομόφωνα η Γ.Σ.: Εγκρίνει την πρόταση του Δ.Σ.: α) για τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη του 2004 0,04 ευρώ ανά μετοχή ήτοι 13.024.190 μετοχές επί 0,04 ευρώ/μετοχή συνολικά μέρισμα 520.967,60 ευρώ. β) για τη διάθεση ποσού 75.000,00 ευρώ για σχηματισμό Τακτικού Αποθεματικού. γ) για το σχηματισμό Αποθεματικού για Ίδιες μετοχές ύψους 244.979,20. δ) για το Αφορολόγητο Αποθεματικό Ν. 3220/2004 ύψους 350.000,00 ευρώ. ε) για το Αφορολόγητο Αποθεματικό από κέρδη πωλήσεων, συμμετοχών και χρεογρ. ύψους 16.157,90 ευρώ. Τροποποιεί: 1. την πρόταση του Δ.Σ. ως προς το Υπόλοιπο Κερδών εις Νέον και αποφασίζει το σχηματισμό Έκτακτου Φορολογηθέντος Αποθεματικού ύψους 1.000.000,00 ευρώ από το Υπόλοιπο Κερδών Προηγουμένων χρήσεων, για λόγους ενίσχυσης της ρευστότητας της εταιρείας, και συντάσσει τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων, προσαρμόζοντας και τους αντίστοιχους λογαριασμούς του Ισολογισμού. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – Καθαρά αποτελ/τα (κέρδη) χρήσεως: 2.179.421,09. Πλέον: Υπόλοιπο αποτ/μάτων (κερδών) προηγ. Χρήσεων: 2.390.473,49. ΣΥΝΟΛΟ: 4.569.894,58. Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος: 731.479,10. 2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτ. κόστος φόροι: 3.603,66. Κέρδη προς διάθεση: 3.834.811,82. Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 1. Τακτικό αποθεματικό: 75.000,00. 2. Πρώτο μέρισμα: 520.967,60. 5. Αποθεματικό για ίδιες μετοχές: 244.979,20. 5α. Εκτακτα αποθεματικά: 1.000.000,00. 6α. Αφορολόγητο αποθεματικό Ν. 3220/2004: 350.000,00. 6β. Αφορολόγητο αποθεματικό από κέρδη πωλήσεων, συμμετοχών & χρεογρ.: 16.157,90. 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο: 1.627.707,12.»

Άλλες ενότητες