Δελτία τύπου

21/12/2005 Ανακοίνωση της ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

Ανακοίνωση της ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. σχετικά με την έναρξη άσκησης της ειδικής διαπραγμάτευσης των μετοχών της Σ.Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

Η ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., με την ιδιότητά της ως Ειδικός Διαπραγματευτής στις αγορές αξιών του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με την απόφαση της από 20/12/2005 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Χ.Α., από την 02/01/2006 θα ασκεί Ειδική Διαπραγμάτευση επί των κοινών εισηγμένων μετοχών της Εταιρίας ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Α.Ε.. Η Τράπεζα έχει υπογράψει σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης με την Εταιρία διάρκειας ενός (1) έτους έναντι αμοιβής. Πρός διευκόλυνση του έργου της, η Τράπεζα έχει συνάψει σύμβαση με τον βασικό μέτοχο της ανωτέρω εισηγμένης, κ. Δημήτριο Σ. Κωνσταντίνου, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η υποχρέωση του Μετόχου να συνάπτει με την Τράπεζα συμβάσεις επαναγοράς επί των μετοχών της Εταιρίας.

Άλλες ενότητες