Δελτία τύπου

21/12/2005 Ανακοίνωση

Ανακοίνωση της εταιρείας σχετικά με την έναρξη άσκησης της ειδικής διαπραγμάτευσης των μετοχών από την ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

 

Η εισηγμένη στο Χ.Α. εταιρεία με την επωνυμία ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. (Εμπόριο Βιομηχανία Υαλικών και Ειδών Οικιακής Χρήσεως) ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι στη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 20.12.2005 εγκρίθηκε η έναρξη ειδικής διαπραγμάτευσης επί των κοινών εισηγμένων μετοχών της εταιρείας από 02.01.2006, προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους, με Ειδικό Διαπραγματευτή το μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Η εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης με την ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. με τους εξής βασικούς όρους: 1. Η ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χ.Α. εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της εταιρείας ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ ΑΕ. (Εμπόριο Βιομηχανία Υαλικών και Ειδών Οικιακής Χρήσεως), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Για την υπηρεσία αυτή η εταιρεία ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ ΑΕ. (Εμπόριο Βιομηχανία Υαλικών και Ειδών Οικιακής Χρήσεως) θα καταβάλλει αμοιβή στην ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 2. Η σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης έχει διάρκεια έως 31.12.2006. 3. Προς διευκόλυνση του έργου της ειδικής διαπραγμάτευσης εν όψει των ενδεχόμενων κινδύνων που αναλαμβάνει ο ειδικός διαπραγματευτής, η ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. έχει συνάψει σύμβαση με τον κ. Δημήτριο Σ. Κωνσταντίνου, κύριο μέτοχο της εταιρείας ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ ΑΕ. (Εμπόριο Βιομηχανία Υαλικών και Ειδών Οικιακής Χρήσεως), δυνάμει της οποίας προβλέπεται η υποχρέωση του κυρίου μετόχου να συνάπτει συμβάσεις επαναγοράς μετοχών (repurchase agreements) στο Χ.Π.Α. ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. (Εμπόριο Βιομηχανία Υαλικών και Ειδών Οικιακής Χρήσεως).

Άλλες ενότητες