Δελτία τύπου

23/05/17 Ανακοίνωση Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.1 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σύµφωνα µε το άρθρο 4.1.3.1 του κανονισµού του Χ.Α

 

Προς πληρέστερη ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού η Εταιρεία επαναδηµοσιοποιεί την
ετήσια Χρηµατοοικονοµική Έκθεση 2016, σηµειώνοντας ότι δεν επέρχεται καµία µεταβολή
στην Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης, στις Καταστάσεις Αποτελεσµάτων, Λοιπών
Συνολικών Εισοδηµάτων, Ταµειακών Ροών καθώς και Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων του
Οµίλου και της Εταιρείας.

 

Με την επαναδηµοσιοποίηση παρέχονται αναλυτικότερες πληροφορίες στη σηµείωση 2.4
«Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως» και στη σηµείωση 13
«Μακροπρόθεσµα δάνεια» αναφορικά µε τα εκδοθέντα οµολογιακά δάνεια.

 

23 Μαΐου 2017
Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

Άλλες ενότητες