Δελτία τύπου

24/12/2010

Η εταιρεία Σ.∆.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.-YALCO προς ενηµέρωση του
επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί ότι µε την απόφαση Κ3-11635/21.12.2010 το
Υπουργείο Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, Γενική Γραµµατεία
Εµπορίου, ενέκρινε την απορρόφηση των κατά 100% θυγατρικών εταιρειών
«OMNISHOP Εισαγωγή, Εµπορία Ειδών Οικιακής Χρήσης, ∆ώρων A.E.» &
«EXCEL AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» από την απορροφώσα µητρική
εταιρεία «Σ.∆.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ &ΥΙΟΣ Α.Ε. – YALCO» σύµφωνα µε το άρθρο 68
παρ. 2 και τα άρθρα 69-78 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 1-5 ν.2166/93.

 

22 ∆εκεµβρίου 2010
Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

Άλλες ενότητες