Δελτία τύπου

25/02/2005 Δελτίο Τύπου

Δελτίο Τύπου της εταιρείας σχετικό με τα οικονομικά αποτελέσματα 31/12/2004

 

Με την ευκαιρία της δημοσίευσης των συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2004, η Διοίκηση της Εταιρείας γνωστοποιεί τα πιο κάτω:

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Οι πωλήσεις της μητρικής και οι ενοποιημένες διαμορφώθηκαν στο ύψος των 37,8 και 45,1 εκατ. Ευρώ αντίστοιχα, και είναι σχεδόν στα ίδια επίπεδα του 2003. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται τόσο στη στασιμότητα της καταναλωτικής δαπάνης για αγορά οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού, όσο και στην αποπληθωριστική επίδραση επί των εισαγομένων ειδών από Τρίτες Χώρες και κυρίως, Κίνα, Ινδονησία, κ.λπ.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

Τα προ φόρων αποτελέσματα τόσο της μητρικής, όσο και σε ενοποιημένη βάση διαμορφώθηκαν σε 2,1 και σε 2,2 εκατ. Ευρώ και είναι σημαντικά αυξημένα έναντι εκείνων του 2003. Στη διαμόρφωση αυτή συνέβαλε η διατήρηση σε ικανοποιητικά επίπεδα του συντελεστή μικτού κέρδους, αλλά και η ελάφρυνση από τις αποσβέσεις συμμετοχών που βάρυναν την προηγούμενη χρήση του 2003.

 

ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

Σημαντική βελτίωση παρουσίασε η δανειακή επιβάρυνση αφού οι συνολικές υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά την χρήση του 2004 κατά 3,4 εκατ. Ευρώ και εκτιμάτε ότι μέχρι το Μάιο του τρέχοντος έτους θα μειωθούν κατά 1,0 εκατ. Ευρώ ακόμα.

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ

Με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας μέσω της εξυπηρέτησης των πελατών της, η Διοίκηση της Εταιρείας προχώρησε κατά το 2004 και ολοκλήρωσε την οργανωτική της δομή, με πρόσληψη τριών πεπειραμένων στελεχών στις Διευθύνσεις Logistics, πωλήσεων και μηχανογράφησης και από την 1η Μαρτίου έθεσε σε λειτουργία πρόγραμμα Warehouse Management.

 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ

Ικανοποιητική υπήρξε η πορεία των θυγατρικών Εταιρειών EXCEL και YALCO HUNGARY. Η EXCEL συνέχισε και κατά τη χρήση του 2004 την κερδοφορία της καταγράφοντας προ φόρων κέρδη 400 χιλιάδων Ευρώ, η δε YALCO HUNGURY κάλυψε το στόχο πωλήσεων άνω του ενός (1) εκατ. Ευρώ καταγράφοντας μικρές ζημίες 100 χιλιάδων Ευρώ προερχόμενες κυρίως από τις δαπάνες πρώτης λειτουργίας.

 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Έχοντας επενδύσει τόσο σε παγιοποιήσεις, όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό, η Διοίκηση της Εταιρείας θα αξιοποιήσει τη δυναμική της στην εσωτερική αγορά, θα ενισχύει τη μέχρι σήμερα καλή πορεία της εξαγωγικής της προοπτικής, ενέργειες που συνοδευόμενες από ανάπτυξη της καταναλωτικής δαπάνης, θα συμβάλλουν στην περαιτέρω βελτίωση των αποτελεσμάτων της Εταιρείας.

 

 

H Διοίκηση της Εταιρείας γνωστοποιεί ότι οι Οικονομικές Καταστάσεις της τρέχουσας Χρήσης θα καταρτιστούν με βάση τις απαιτήσεις των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Επίσης γνωστοποιείται ότι καίτοι με βάση τις ισχύουσες διατάξεις θα μπορούσε να προχωρήσει σε αποτίμηση των πάγιων περιουσιακών της στοιχείων (οικόπεδα, κτίρια) στην εύλογη αξία (fair value) και να καταγράψει σημαντικές υπεραξίες, αναβάλλει αυτή την αποτίμηση σε ευθετότερο χρόνο, δεδομένου ότι η σημερινή της λογιστική καθαρή θέση είναι ικανοποιητική και βεβαίως πολύ μεγαλύτερη της τρέχουσας χρηματιστηριακής αποτίμησης.

 

 

Άλλες ενότητες