Δελτία τύπου

25/04/19 Δελτίο Τύπου

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας, µε το ∆ελτίο Τύπου της 8ης Οκτωβρίου 2018 (δια του οποίου ανακοίνωσε τις
αποφάσεις που ελήφθησαν κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που
πραγµατοποιήθηκε στις 08/10/2018) είχε ενηµερώσει το επενδυτικό κοινό για τις προσπάθειες που
καταβάλλονται για την εξεύρεση λύσης στην αναζήτηση πηγών χρηµατοδότησης, πέραν του τραπεζικού
συστήµατος.

 

Η Εταιρεία συνέχισε τη λειτουργία της µε περιορισµένες πηγές χρηµατοδότησης και ανεπαρκές κεφάλαιο
κίνησης σε όλη αυτή την περίοδο διενέργειας των αναγκαίων συζητήσεων, καταγράφοντας αναπόφευκτα
µειωµένα µεγέθη πωλήσεων και µη εκπλήρωση των δανειακών υποχρεώσεών της.

 

Στο µεταξύ οι χρηµατοδοτούσες τράπεζες, στo πλαίσιο της διασφάλισης των συµφερόντων τους,
αποφάσισαν οµόφωνα να προβούν σε καταγγελία των οµολογιακών δανείων εκδόσεως της Εταιρείας και
σε πρόγραµµα πλειστηριασµού των ακινήτων της Εταιρείας.

 

Η Εταιρεία έκρινε µείζονος σηµασίας να γνωστοποιηθούν τα παραπάνω γεγονότα µέχρι τη σύνταξη των
οικονοµικών καταστάσεων, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθµη λειτουργία της και να προχωρήσουν
οι διαδικασίες εύρεσης λύσης. Η ∆ιοίκηση εξαντλεί κάθε περιθώριο εύρεσης επενδυτικού σχήµατος και το
αποτέλεσµα της προσπάθειας που λαµβάνει χώρα, τη στιγµή που θα ολοκληρωθεί, θα ανακοινωθεί µε
νεότερη δηµοσίευση προς ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού.

 

Η ∆ιοίκηση θεωρεί πρωταρχικό µέληµά της την έγκαιρη καταβολή της µισθοδοσία του προσωπικού, όπως
επίσης και την εξυπηρέτηση των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων της. Η συνεπής και
διαχρονική πορεία της εταιρείας, διατηρώντας µερίδιο αγοράς, εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις και τον
απαιτούµενο χρόνο για την επιτυχή πορεία των διαπραγµατεύσεων.

 

Επιπρόσθετα, είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι παρά τα γεγονότα αυτά, η πελατειακή βάση η οποία
στηρίζει την Εταιρεία, εξυπηρετείται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όπως επίσης και οι σχέσεις µε τους
προµηθευτές διατηρώντας την πλήρη υποστήριξή τους.

 

∆ηµιουργώντας επιχειρηµατική αξία µε την αγάπη της ∆ιοίκησης και του προσωπικού της, συνεχίζουµε
την προσπάθεια για την εξεύρεση λύσης για την εταιρεία, τους εργαζόµενους, τις πιστώτριες τράπεζες και
τους µετόχους της.

 

Περισσότερες πληροφορίες, προς πλήρη ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού, αναφέρονται στην ετήσια
οικονοµική έκθεση του 2018 η οποία και θα δηµοσιοποιηθεί.

 

Η ∆ιοίκηση
25/04/2019

Άλλες ενότητες