Δελτία τύπου

27/03/13 Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου

H εταιρεία ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. – YALCO, σύµφωνα µε τα άρθρα
4.1.2 β) & 4.1.4.3.1 του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ανακοινώνει ότι:

 

1. Οι ετήσιες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις και Στοιχεία (εταιρικών και
ενοποιηµένων) χρήσης 2012 (01.01.2012 – 31.12.2012), που συνετάχθησαν βάσει
των ∆ΛΠ/∆ΠΧΠ θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και της εταιρείας στις
30.03.2013.

 

Επίσης την ίδια ηµεροµηνία οι ετήσιες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις και
Στοιχεία χρήσης 2012 καθώς και η Ετήσια Οικονοµική Έκθεση του ∆.Σ. θα
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.yalco.gr)

 

2. Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων έχει προγραµµατιστεί να
πραγµατοποιηθεί στις 28.06.2013 στην έδρα της εταιρείας. Σε περίπτωση µεταβολής
της ηµεροµηνίας θα προηγηθεί δηµοσίευση.

 

27 Μαρτίου 2013
Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

Άλλες ενότητες