Δελτία τύπου

27/03/13 Απάντηση σε Επιστολή Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

 

Η εταιρεία «Σ.∆.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.- YALCO» κατόπιν σχετικού ερωτήµατος
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε αρ. πρωτ. 1257/27.03.2013 που υποβλήθηκε σε συνέχεια
των πρόσφατων εξελίξεων στην Κύπρο και µε σκοπό την προστασία των επενδυτών,
γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι η εταιρεία δεν τηρεί λογαριασµούς καταθέσεων
άνω των 100.000 ευρώ στην Κύπρο, ούτε έχει οποιαδήποτε έκθεση σε κινητές αξίες ή
χρηµατοδοτικά µέσα των ανωτέρω τραπεζών.

 

Το ποσοστό του κύκλου εργασιών της στην Κύπρο το 2012 ανήλθε σε περίπου 0,7%.
Θεωρούµε ότι, δεδοµένης της µικρής της έκθεσης προς την τοπική αγορά αλλά και του
υγιούς πελατολογίου της, η επίπτωση στις πωλήσεις και τα αποτελέσµατα της εταιρείας από
τις συγκεκριµένες εξελίξεις δεν θα είναι σηµαντικές.

 

27 Μαρτίου 2013
Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

Άλλες ενότητες