Δελτία τύπου

27/03/15 Οικονομικό Ημερολόγιο 2015

Η Εταιρεία ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.-YALCO, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και
4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου ανακοινώνει ότι:

 

31 Μαρτίου 2015: Οι ετήσιες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις και Στοιχεία (εταιρικών και
ενοποιημένων) χρήσης 2014 (01.01.2014 – 31.12.2014) καθώς και η Ετήσια Οικονομική Έκθεση του
∆.Σ, που συνετάχθησαν βάσει των ∆ΠΧΑ θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα
της Εταιρείας (www.yalco.gr)

 

29 Ιουνίου 2015: Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της
εταιρείας. Σε περίπτωση μεταβολής της ημερομηνίας θα προηγηθεί δημοσίευση.

Άλλες ενότητες