Δελτία τύπου

27/03/2007 Δελτίο Τύπου

Ειδική Διαπραγμάτευση

 

Η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρεία με την επωνυμία «ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ &ΥΙΟΣ Α.Ε.»?«YALCO» (εφεξής η “Εκδότρια”) ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. με την από 22 Μαρτίου 2007 απόφασή του ενέκρινε την απόκτηση από την ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. της ιδιότητας του ειδικού διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εκδότριας προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους και όρισε ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης την 28η Μαρτίου 2007. Η Εκδότρια έχει συνάψει σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης με την ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. με τους εξής βασικούς όρους:

 

 

1. Η ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εκδότριας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Για την υπηρεσία αυτή η Εκδότρια θα καταβάλλει αμοιβή στην ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.

 

2. Η σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης έχει διάρκεια ενός (1) έτους.

 

 

3. Προς διευκόλυνση του έργου της Ειδικής Διαπραγμάτευσης, εν όψει των ενδεχόμενων κινδύνων που αναλαμβάνει ο Ειδικός Διαπραγματευτής, η ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. έχει συνάψει σύμβαση με τον κ. Κωνσταντίνου Δημήτριο του Σωκράτη, κύριο μέτοχο της Εκδότριας, δυνάμει της οποίας προβλέπεται η υποχρέωση του κυρίου μετόχου να συνάπτει συμβάσεις επαναγοράς μετοχών (repurchase agreements) στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α.

Άλλες ενότητες