Δελτία τύπου

27/04/18 Ανακοίνωση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2017

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2017

 

Η Διοίκηση της Εταιρείας Σ. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 &
4.1.4.3.1 ανακοινώνει ότι η ετήσια οικονομική έκθεση χρήσης 2017 (01.01.2017 –
31.12.2017) δεν θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Χ.Α. εντός της νόμιμης προθεσμίας. Με
νεότερη ανακοίνωση θα γνωστοποιηθεί η νέα ημερομηνία ανάρτησης της ετήσιας
οικονομικής έκθεσης 2017.

 

 

Παρασκευή 27/04/2018
Η Διοίκηση

Άλλες ενότητες