Δελτία τύπου

27/09/13 Ανακοίνωση

Προς ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού η διοίκηση της εταιρείας γνωστοποιεί ότι σε
εκτέλεση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 28/06/2013 θέµα 10ο:

 

«Μεταβίβαση ιδίων µετοχών» το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας συνήλθε σε συνεδρίαση
την 28/09/2013 και αποφάσισε την διάθεση των ιδιοκατεχοµένων µετοχών 50.250 τεµάχια
που αντιστοιχούν στο 0,38% του συνόλου των µετοχών µέσω του Χ.Α. και της ΒΕΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ.

 

Περίοδος διάθεσης από 02/10/2013 και ολοκλήρωση εντός των προθεσµιών που
προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920.

 

27 Σεπτεµβρίου 2013
Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

Άλλες ενότητες