Δελτία τύπου

27/11/14 Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4 του κανονισμού του Χ.Α

 

Προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού η διοίκηση της εταιρείας Σ.∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ &
ΥΙΟΣ Α.Ε., γνωστοποιεί ότι οι μετοχές της εταιρείας μας, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών και
αρνητικών αποτελεσμάτων, με απόφαση του ∆.Σ. του Χ.Α. κατά τη συνεδρίαση της
07.04.2011 εντάχθηκαν στην κατηγορία επιτήρησης από την Παρασκευή 08.04.2011.

 

Τα μέτρα που μέχρι σήμερα έχει λάβει η εταιρεία έχουν αποδώσει στη διαμόρφωση των
αποτελεσμάτων του 3ου εξαμήνου του 2014 όπως αποτυπώνονται στις δημοσιευόμενες
οικονομικές καταστάσεις.

 

Η προσπάθεια αυτή θα συνεχισθεί και σε συνδυασμό με τις ενέργειες που γίνονται με τις
τράπεζες που βρίσκονται σε τελικό στάδιο ,αναμένουμε την αναχρηματοδότηση της εταιρείας
και τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

 

27 Νοεμβρίου 2014
Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

Άλλες ενότητες