Δελτία τύπου

29/05/15 Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4 του κανονισμού του Χ.Α

 

Προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού η διοίκηση της εταιρείας Σ.∆.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ &
ΥΙΟΣ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι οι μετοχές της εταιρείας μας, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών και
αρνητικών αποτελεσμάτων, με απόφαση του ∆.Σ. του Χ.Α. κατά τη συνεδρίαση της
07.04.2011 εντάχθηκαν στην κατηγορία επιτήρησης από την Παρασκευή 08.04.2011.
Κατά την τελευταία τριετία και λόγω των μέτρων που έλαβε η εταιρεία, τα αποτελέσματα
παρουσιάζουν διαχρονική βελτίωση.

 

Ήδη έχει διαμορφωθεί σε συνεργασία με τις πιστώτριες τράπεζες πλάνο αναδιοργάνωσης του
υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού, στο οποίο προβλέπεται και η ενίσχυση του κεφαλαίου
κίνησης της εταιρείας. Πιστεύουμε ότι σύντομά θα ολοκληρωθεί η προαναφερόμενη
συμφωνία αναδιάρθρωσης η οποία θα καταστήσει ενήμερες όλες τις υφιστάμενες
ληξιπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις περιορίζοντας ταυτόχρονα και σημαντικά το
χρηματοοικονομικό κόστος της εταιρείας.

 

29 Μαΐου 2015
Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

Άλλες ενότητες