Δελτία τύπου

29/12/2010 Δελτίο Τύπου

Η εταιρεία Σ.∆.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.-YALCO κατ’ εφαρµογή του άρθρου 4 παρ.
4 του υπ’ αριθµ. 2273/2003 Κανονισµού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, σύµφωνα και µε το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 22/06/2010 απόφασης της Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 06/09/2010 απόφασης του
∆.Σ., προέβη την 28/12/2010 µέσω του µέλους του Χ.Α. “PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, σε αγορά 530 ιδίων µετοχών µε µέση τιµή κτήσης 0,29 ευρώ ανά µετοχή και
170 ιδίων µετοχών µε µέση τιµή κτήσης 0,30 ευρώ ανά µετοχή και µε συνολική αξία
συναλλαγών 209,91 ευρώ.

 

29 ∆εκεµβρίου 2010
Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

Άλλες ενότητες