Δελτία τύπου

30/03/16 Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου

H εταιρεία ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. – YALCO, σύµφωνα µε τα άρθρα
4.1.2 β) & 4.1.4.3.1 του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ανακοινώνει ότι:

 

1. Οι ετήσιες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις και Στοιχεία (εταιρικών και
ενοποιηµένων) χρήσης 2015 (01.01.2015 – 31.12.2015), που συνετάχθησαν βάσει
των ∆ΛΠ/∆ΠΧΠ θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και της εταιρείας στις
31.03.2016.
Επίσης την ίδια ηµεροµηνία οι ετήσιες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις και
Στοιχεία χρήσης 2015 καθώς και η Ετήσια Οικονοµική Έκθεση του ∆.Σ. θα
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.yalco.gr)

 

2. Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων έχει προγραµµατιστεί να
πραγµατοποιηθεί στις 30.06.2016 στην έδρα της εταιρείας. Σε περίπτωση µεταβολής
της ηµεροµηνίας θα προηγηθεί δηµοσίευση.

 

3. Κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 30/6/2016 δεν θα
προταθεί διανοµή µερίσµατος.

 

30 Μαρτίου 2016
Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

Άλλες ενότητες