Δελτία τύπου

30/05/13 Δελτίο Τύπου

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1ου 3µήνου 2013

 

Στα πλαίσια της ορθής και έγκαιρης ενηµέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύµφωνα µε τα
άρθρα 4.1.2 του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, η ∆ιοίκηση της εταιρείας
γνωστοποιεί ότι λόγω εκτάκτου γεγονότος ο Προϊστάµενος Λογιστηρίου της εταιρείας µας
απουσιάζει για λίγες ηµέρες.

 

Το γεγονός αυτό έχει ως συνέπεια η εταιρεία να µην µπορέσει να δηµοσιοποιήσει µέχρι
31.05.2013 τις Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 1ου 3µήνου 2013, οι οποίες και θα
δηµοσιοποιηθούν µέχρι 11.06.2013.

 

30 Μαϊου 2013
Η ∆ιοίκηση

Άλλες ενότητες