Δελτία τύπου

30/11/12 Δελτίο Τύπου

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Προς ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού η διοίκηση της εταιρείας γνωστοποιεί ότι οι
µετοχές της εταιρείας µας µε απόφαση του ∆.Σ. του Χ.Α. κατά τη συνεδρίαση της
07.04.2011 εντάχθηκαν στην κατηγορία επιτήρησης από την Παρασκευή 08.04.2011.
Οι λόγοι ένταξής τους αφορούσαν την ύπαρξη ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων αλλά και την
καταγραφή ζηµιών µεγαλύτερων του 30% της καθαρής θέσης, χωρίς παράλληλη σύγκληση
Γενικής Συνέλευσης για την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου.

 

Όσον αφορά τις υφιστάµενες ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις όπως αυτές εµφανίζονται στις
οικονοµικές καταστάσεις την 31/12/2011, έχουν ήδη καταστεί ενήµερες µε την έκδοση και
κάλυψη του οµολογιακού δανείου ύψους 26.450.000 ευρώ. Η µεταβολή αυτή αποτυπώνεται
ήδη στις δηµοσιευόµενες οικονοµικές καταστάσεις.

 

Αναφορικά µε τον δεύτερο λόγο η διοίκηση της εταιρείας έχει προβεί σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες για την ανάκαµψη των οικονοµικών αποτελεσµάτων του οµίλου.

 

30 Νοεµβρίου 2012
Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

Άλλες ενότητες