Δελτία τύπου

31/03/14 Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σύµφωνα µε το άρθρο 4.1.4.4 του Κανονισµού του Χ.Α.

 

Προς ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού η διοίκηση της εταιρείας γνωστοποιεί ότι οι
µετοχές της εταιρείας µας, λόγω ληξιπροθέσµων οφειλών και αρνητικών αποτελεσµάτων, µε
απόφαση του ∆.Σ. του Χ.Α. κατά τη συνεδρίαση της 07.04.2011 εντάχθηκαν στην κατηγορία
επιτήρησης από την Παρασκευή 08.04.2011.

 

Τα µέτρα που µέχρι σήµερα έχει λάβει η εταιρεία έχουν αποδώσει στη διαµόρφωση των
αποτελεσµάτων του 2013 µε σηµαντική µείωση της αρνητικής εξέλιξης.

 

Η προσπάθεια αυτή θα συνεχισθεί και σε συνδυασµό µε τις ενέργειες που γίνονται µε τις
τράπεζες, αναµένουµε την αναχρηµατοδότηση της εταιρείας και τη ρύθµιση των
ληξιπρόθεσµων οφειλών.

 

31 Μαρτίου 2014
Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

Άλλες ενότητες