Δελτία τύπου

31/03/16 Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού η διοίκηση της εταιρείας Σ. ∆.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι οι µετοχές της εταιρείας µας, λόγω
ληξιπρόθεσµων οφειλών και αρνητικών αποτελεσµάτων, µε απόφαση του ∆.Σ. του
Χ.Α. κατά τη συνεδρίαση της 07.04.2011 εντάχθηκαν στην κατηγορία επιτήρησης
από την Παρασκευή 08.04.2011

 

Τα οικονοµικά µεγέθη της εταιρείας κατά την κλειοµένη χρήση 2015 και παρά τη
διατήρηση της υφεσιακής κατάστασης της οικονοµίας και τη διατήρηση των capital
controls, παρουσιάζουν µικρή τάση βελτίωσης σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση.

 

Ήδη υπογράφηκε µε τις χρηµατοδοτούσες τράπεζες συµφωνία βασικών ορών
αναδιοργάνωσης του υφιστάµενου τραπεζικού δανεισµού και εντός των προσεχών
µηνών θα ολοκληρωθεί η διαδικασία αναχρηµατοδότησης, µε την ολοκλήρωση της
οποίας αφενός µεν θα τακτοποιηθούν οι ληξιπρόθεσµες οφειλές και θα µετατραπούν
σε ενήµερες και αφετέρου θα µειωθεί σηµαντικά το χρηµατοοικονοµικό κόστος,
βελτιώνοντας τα οικονοµικά αποτελέσµατα της εταιρείας.

 

Πέµπτη, 31 Μαρτίου 2016
Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

Άλλες ενότητες